Navigáció: Index, Tárgymutató

System modul

Lásd még: Modulok, Függvény kategóriák

Leírás

A MyPascal interpreter SYSTEM modulja tartalmazza a legalapvető függvényeket és konstansokat. Minden benne tárolt függvény és konstans automatikusan rendelkezésre áll.

Függvények:
Abs Szám abszolút értéke
AllocMemCount Az eddig lefoglalt dinamikus változók száma (interperter diagnosztikai célra)
AppStackSize Az alkalmazás aktuális rendelkezésre álló veremmérete bájtban (interperter diagnosztikai célra)
ArcTan Szám arkusz tangense
Array Dinamikus tömb létrehozása elemekből
ArrayCreate Megadott elemszámú tömb létrehozása
ArrayFind Tömb adott tartalmú elemének megkeresése
ArrayFindKey Tömb adott kulcsú elemének megkeresése
ArrayKey Tömb megadott indexű elemének kulcsának lekérdezése
ArrayNumCount Visszaadja a tömbben található number típusnak megfelelő elemek számát
Assigned Egy referencia típusú változó mutat-e értelmes értékre
1.5+ verziótól kezdve elavult függvény
Average Tömbben tárolt egész vagy valós számok statisztikai áltagát számítja ki
Boolean Logikai típusú értékké alakítja paraméterben kapott értékét
Break Adott számú egymásba ágyazott ciklus megszakítása
CallFunc Külső, regisztrált függvény meghívása
Chr Adott kódú karakter visszaadása
Complex Komplex szám létrehozása egész és képzetes rész megadással
ComplexA Komplex szám létrehozása abszolút érték és szög alapján
Continue Több egymásba ágyazott ciklus folytatása
Copy Szöveg vagy tömb részletének kimásolása
Cos Szám koszinuszának számítása
Dec Egész érték csökkentése
Delete Szöveg vagy tömb részletének törlése
Exit Függvényből való kilépés és visszatérési érték beállítása
Exp A természetes szám (e) megadott szám hatványra emelése
Float Lebegőpontos számmá való átalakítás
Frac Valós szám törtrészének visszaadása
Freemem Erőforrás felszabadítása
Getmem Memória foglalása erőforrásnak
GetVar Külső paraméter értékének lekérdezése
High Tömb legnagyobb indexének lekérdezése
Im Komplex szám képzetes részének lekérdezése
Inc Egész szám növelése
Insert Szöveg veszúrása szövegbe vagy elem beszúrása tömbbe
Integer Egész számmá való konverzió
IsArray Tömb típus ellenőrzésee
IsBool, IsBoolean Logikai típus ellenőrzése
IsComplex Komplex típus ellenőrzése
IsEmpty Üres típus/érték ellenőrzése
IsError Error típus/érték ellenőrzése
IsExtFunc A megadott nevű külső függvény regisztrálva van-e
IsFloat Lebegőpontos típus ellenőrzése
IsFunc, IsFunction Függvény típus ellenőrzése
IsInf Pozitív végtelen érték ellenőrzése
IsInfinite Pozítív vagy negatív végtelen érték ellenőrzése
IsInt, IsInteger Egész típus ellenőrzése
IsNan Nem szám érték ellenőrzése
IsNegInf Negatív végtelen érték ellenőrzése
IsRef, IsReference Referencia típus ellenőrzése
IsRes, IsResource Erőforrás típus ellenőrzése
IsString Szöveges típus ellenőrzése
IsVar A megadott érték változó-e
Length Szöveg vagy tömb hosszának lekérdezése
Ln Szám természetes alapú logaritmusa
Max Tömb legnagyobb elemének visszaadása
Min Tömb legkisebb elemének visszaadása
Odd A megadott egész szám páros-e
Pos Részszöveg keresése a szövegben
PropVal Property típusú tulajdonság értékének lekérdezése
Hamarosan nem lesz rá szükség
Random Véletlenszám generálása
Randomize Véletlenszám generátor inicializálása
Re Komplex szám valós részének visszaadása
Readln Szöveg beolvasása a konzolról
Record 1.5+ verziótól
Rekord jellegű dinamikus tömb összeállítása.
Resource Szöveg típus erőforrássá alakítása
SetLength 1.5+ verziótól
Tömb vagy szöveg hosszának beállítása
SetVar Kivülről regisztrált változó értékének beállítása
Sin Szám szinuszának kiszámítása
Sort Tömb elemeinek sorbarendezése
Sqr Szám négyzetre emelése
Sqrt Szám négyzetgyökének számítása
StackSize Az interpreter számítási vermének mérete (interpreter diagnosztika céljából)
StdDev Standard eloszlás számítása
Str Szám szöveggé alakítása
String Tetszőleges típusú érték szöveggé alakítása
StringOfStr Adott szövegből többszörös szöveg összefűzés
Sum Tömbbeli számok összege
SumOfSquares Négyzetek összege tömbre
SumsAndSquares Összeg és négyzetösszeg számítása tömbön
Swap Egész szám alsó-felső szavának fölcserélése
TotalVariance Tömb teljes szórása
Trunc Valós szám törtrészének leválasztása
TypeOf Érték típusának visszaadása
VarDump Változó vagy érték tárolási információi (interpreter diagnosztikai célból)
Variance Tömb varianciája
Write Írás a konzolba
WriteDump Változó vagy érték információinak kiírása a konzolba (interpreter diagnosztikai célból)
Write Szöveg kiírása a konzolba sortöréssel együtt

Konstansok:
Empty Üres érték
Error Hiba érték
False Logikai hamis értél érték
Inf Pozitív végtelen
NAN Nem szám
NegInf Negatív végtelen
Pi Pi értéke
Sort_AnsiString Elemek összehasonlítása szöveg szerint, kis- nagybetű megkülönböztetéssel, a helyi nyelvi beállításoknak megfelelően
Sort_AnsiText Elemek összehasonlítása szöveg szerint, kis- nagybetűt figyelmen kívül hagyva, a helyi nyelvi beállításoknak megfelelően
Sort_Asc Rendezés növekvő sorrendbe
Sort_Desc Rendezés csökkenő sorrendbe
Sort_Numeric Elemek összehasonlítása számérték szerint
Sort_Regular Elem összehasonlítás alapbeállítás szerint
Sort_String Elemek összehasonlítása szöveg szerint, kis- nagybetű megkülönböztetéssel
Sort_Text Elemek összehasonlítása szöveg szerint, kis- nagybetűt figyelmen kívül hagyva
True Logikai igaz érték

Valid HTML 4.01!
(C) Karnok Dávid, 2005